.....ein gwasanaethau


ANGHYDFODAU SIFIL

Yma yn Breese Gwyndaf, rydym yn gallu cynghori cleientiaid ar y rhan fwyaf o agweddau ymgyfreitha sifil a masnachol.

 

Byddwn yn asesu ac yn trafod cryfderau a gwendidau eich achos gyda chi ar y cam cynharaf ac yna rhoi cyngor i chi yn wrthrychol ac yn glir am yr opsiwn orau o weithredu . Mae gennym brofiad eang o gynnal ac amddiffyn hawliadau am iawndal a rhwymedigaethau eraill i wrandawiad terfynol yn y Llys Sirol, Uchel Lys, a’r Llys Apêl.


Yn hanfodol, byddwn yn ceisio datrys y mater mor gyflym ac effeithlon ag y bo modd, a’ch arwain drwy bob cam o’r broses gyfreithiol mor ddibryder â phosib. Yn ogystal, os tybir bod hynny’n briodol, byddwn yn trafod yr opsiwn o gyfryngu neu ddulliau eraill o ddatrys anghydfod gyda chi i geisio sicrhau cyfaddawd cynnar sy’n dderbyniol ac y gallai yn y pen draw gyfyngu ar eich costau.

 

Rydym yn darparu cymorth mewn amrywiaeth o faterion gan gynnwys :

 

 • Cyngor ar arian ymgyfreitha
 • Datrys Anghydfod Amgen
 • Anghydfodau adeiladu / ymgyfreitha eiddo
 • Torri hawliadau dyletswydd ymddiriedol / ymddiriedolaeth
 • Anghydfodau busnes neu Bartneriaeth
 • Anghydfodau masnachol
 • Profiant Cynhenus
 • Problemau Defnyddwyr
 • Anghydfodau Cytundeb
 • Hawliadau atebolrwydd
 • Cyfarwyddwyr a swyddfa deiliaid
 • Adennill Dyledion
 • Anghydfod gyda chwsmeriaid
 • Hawliadau cyfraith cyflogaeth
 • Anghydfodau Landlord a Thenant
 • Cyfryngu
 • Anghydfodau rhwng cymdogion
 • Anghydfodau Partneriaeth
 • Anghydfodau eiddo
 • Esgeulustod proffesiynol
 • Gofynion Statudol
 • Ceisiadau camweddus
 • Hawliadau Ymddiriedolaeth Tir (TOLATA)

 

Rydym hefyd yn gwneud gwaith ar sail dim ennill dim ffi.